Zásady ochrany osobních údajů

​Zásady ochrany osobních údajů

1. Všeobecné

CPL Jobs, s. r. o., IČO 266 87 038, se sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 87338 (“my” nebo “CPL Jobs, s.r.o.”) se zavazuje chránit všechny kategorie Vašich osobních údajů, kterými disponuje.

Naší snahou je, abyste jako dotčená osoba (subjekt osobních údajů) rozuměli, jakým způsobem CPL Jobs, s.r.o. sbírá, používá a uchovává Vaše osobní údaje a komu je předává. CPL Jobs, s.r.o. si též přeje, abyste byli informovaní o tom, jakých práv se můžete dovolávat s ohledem na Vaše soukromí. V této souvislosti je důležité, abyste si přečetli tyto Zásady ochrany osobních údajů a pochopili, jak CPL Jobs, s.r.o. Vaše osobní údaje používá. Vezměte prosím na vědomí, že CPL Jobs, s.r.o. si podle potřeby vyhrazuje právo aktualizovat tyto Zásady ochrany osobních údajů.

CPL Jobs, s. r. o. poskytuje náborové služby a každý den spojuje lidi se správnou prací.

CPL Jobs, s. r. o. se zavazuje chránit práva a soukromí jednotlivců v souladu s legislativou Evropské unie i České republiky vztahující se na ochranu osobních údajů. CPL Jobs, s.r.o. se při naplňování svého poslání zavazuje zákonně a spravedlivě zpracovávat osobní údaje týkající se uchazečů, zaměstnanců, klientů a ostatních partnerů.

1.1.Legislativa

Společnost CPL Jobs, s.r.o. zpracovává všechny osobní údaje v souladu s českým Zákonem o zpracování osobních údajů (č. 110/2019 Sb.) a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

1.2. Otázky a stížnosti

V případě, že nejste spokojeni se způsobem, jakým společnost CPL Jobs, s.r.o. zachází s Vašimi osobními údaji nebo pokud si přejete další informace o zpracování Vašich osobních údajů, obraťte se prosím na následující adresu společnosti CPL Jobs, s.r.o.:

CPL Jobs, s. r. o. Politických vězňů 912/10 . Praha. 110 00 +420 724 931 822; praha@cpljobs.cz

Máte právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Úřad pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na následující adrese:

Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika

ústředna: +420 234 665 111 (neposkytuje konzultace)
konzultace: +420 234 665 800 (vždy v úterý a čtvrtek od 13.00 do 15.30)

Email:posta@uoou.cz, www.uoou.cz

1.3. Porušení

CPL Jobs, s.r.o. podnikne všechny přiměřené technické a organizační kroky na ochranu Vašich osobních údajů. V případě porušení ochrany osobních údajů Vás bude společnost CPLJobs, s.r.o. kontaktovat v souladu s povinnostmi, které jí vyplývají ze zákona.

2. Jak sbírá CPL Jobs, s. r. o. Vaše osobní údaje?

CPL Jobs, s.r.o. sbírá osobní údaje, aby mohla poskytovat své služby. Společnost CPL Jobs, s.r.o. může Vaše osobní údaje získávat následujícími způsoby:

 • získávat osobní údaje přímo od Vás,

 • přijímat osobní údaje z jiných zdrojů,

 • při vstupu do našich prostor budete z bezpečnostních důvodů monitorováni bezpečnostními kamerami.

Je důležité, aby byly osobní údaje, které poskytujete společnosti CPL Jobs s.r.o., aktuální a přesné. V souladu s odstavcem 7.4 platí, že pokud jsou osobní údaje, kterými disponuje CPL Jobs, s.r.o., nepřesné nebo neúplné, kontaktujte prosím CPL Jobs, s.r.o. a CPL Jobs, s.r.o. bude tyto osobní údaje aktualizovat.

3. Na co CPL Jobs, s. r. o. využívá Vaše osobní údaje?

3.1.Proces, účel a právní východisko

CPL Jobs, s. r. o. využívá sesbírané osobní údaje pro poskytování svých služeb a pro plnění svých závazků na základě smluv o poskytování služeb.

CPL Jobs, s. r. o. využívá sesbírané osobní údaje na jakýkoli z následujících účelů:

Proces

Účel

Právní titul pro zpracování údajů

Před náborem

Evidovat zájem potencionálně tyčné osoby o nábor do zaměstnání.

Zpracování osobních údajů je nevyhnutelné pro plnění smlouvy, ve které je dotyčná osoba smluvní stranou, anebo za účelem vykonání kroků na žádost dotyčné osoby před uzavřením smlouvy.

Ověření

Ověřit si, zda je dotyčná osoba kvalifikovaná a způsobilá na určité pozice v rámci CPL Jobs, s.r.o.

Zpracování je nezbytné pro splnění zákonných povinností.

Nábor

a výběr

Ukončit náborový proces a vyhodnotit vhodnost dotyčné osoby.

Zpracování je nezbytné pro splnění zákonných povinností.

Důchod

Spravovat nárok dotyčné osoby na důchod a zabezpečit soulad s důchodovými pravidly.

Jednat ve shodě s právními předpisy zákony, které upravují pravidla důchodů.

Výplatní páska

Umožnit CPL Jobs, s.r.o. uskutečnit platbu ve prospěch dotyčné osoby.

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, které je dotyčná osoba smluvní stranou. [odstavec 13(b)]

Osobní spis

Konat ve shodě se Zákoníkem práce a daňovými zákony a zabezpečit dodržování podmínek zaměstnání.

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, které je dotyčná osoba smluvní stranou anebo za účelem jednání o uzavření smlouvy. [odstavec 13(b)]

Právo na práci

Umožnit CPL Jobs, s.r.o., aby dosáhla na soulad se závazky podle místní legislativy, která upravuje právo na práci.

Zpracování je nezbytné pro splnění zákonných povinností.

Evidence docházky

Umožnit dotyčné osobě uplatňování jejích práv a nároků v souladu se ákoníkem práce České republiky.

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, které je dotyčná osoba smluvní stranou. [odstavec 13(b)]

Zákonný nárok

Umožnit CPL Jobs, s.r.o. dosáhnout souladu:

 • s její povinností vůči dotyčné osobě;

 • s povinnostmi evidence v souladu s různými ustanoveními Zákoníku práce

Zpracování je nezbytné pro splnění zákonných povinností.

Záznamy o školení

Zabezpečit, aby CPL Jobs, s.r.o. byla v pozici hodnotit potřeby dotyčné osoby na školení a zaznamenat důkaz o školení.

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro pro splnění smlouvy, které je dotyčná osoba smluvní stranou. [odstavec 13(b)]

Podrobnosti o výkonu práce

Řídit výkon práce dotyčné osoby v souladu s příslušnými postupy CPL Jobs, s.r.o.

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, které je dotyčná osoba smluvní stranou. [odstavec 13(b)]

Pracovní stížnosti a disciplína

Zabezpečit, aby byly stížnosti dotyčné osoby spravedlivě prošetřené v souladu s postupy CPL Jobs, s.r.o.

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, které je dotyčná osoba smluvní stranou. [odstavec 13(b)]

Informace o zdravotním stavu

Kontrolovat absence dotyčné osoby, kontrolovat nemocenské dávky v souladu s pracovní smlouvou a kontrolovat způsobilost dotyčné osoby k práci.

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, které je dotyčná osoba smluvní stranou. [odstavec 13(b)]

Vykonávání a přijímání plateb

Vykonávat anebo přijímat jakékoli platby při vykonávání běžných obchodních činností, řešení sporů anebo realizování jakýchkoli jiných platebních požadavků.

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, které je dotyčná osoba smluvní stranou. [odstavec 13(b)]

Názor zákazníka

Získat zpětnou vazbu dotyčné osoby na náborové procesy CPL Jobs, s.r.o., na služby zákazníkům a na výzkumné účely.

Souhlas se zpracováním osobních údajů.

Přilákání talentu

Poskytovat dotyčným osobám podporu a asistenci při náborových službách prostřednictvím zdrojů třetích stran, jako je např. LinkedIn a jiné pracovní portály, z kterých CPL Jobs, s.r.o. získává osobní údaje.

Zpracování osobních údajů je nevyhnutelné za účelem sledování legitimních zájmů provozovatele anebo třetí strany. [odstavec 13(f)]

Podpora talentu

Poskytovat dotyčným osobám podporu v kariérním poradenství a při přímé komunikaci s nimi poskytovat užitečné informace, rady a podpůrné materiály prostřednictvím emailu, zpráv anebo mobilních / webových notifikací.

Zpracování osobních údajů je nevyhnutelné za účelem sledování legitimních zájmů provozovatele anebo třetí strany. [odstavec 13(f)]

Soulad s právními předpisy

Zabezpečit soulad s finančními směrnicemi a právními předpisy a dalšími příslušnými zákony a právními předpisy.

Zpracování je nevyhnutelné kvůli splnění zákonných povinností CPL Jobs, s.r.o.

Sdílení údajů se třetí stranou

Povolit CPL Jobs, s.r.o. uskutečňovat a vykonávat činnosti s nezávislými poskytovateli služeb, kteří umožňují CPL Jobs, s.r.o. poskytovat služby.

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, které je dotyčná osoba smluvní stranou. [odstavec 13(b)]

Záložní zařízení

Uchovávat osobní údaje a vytvářet zálohy těchto údajů z důvodu neočekávaných událostí a za účelem obnovení po katastrofě.

Zpracování je nevyhnutelné kvůli splnění zákonných povinností CPL Jobs, s.r.o.

Předkládání důkazů

Shromažďovat informace z důvodu služeb týkajících se řešení sporů a soudních řízení.

Zpracování je nevyhnutelné kvůli splnění zákonných povinností CPL Jobs, s.r.o.

Sdílení informací za účelem soudních řízení stran

Umožnit stranám začít soudní řízení.

Zpracování je nevyhnutelné kvůli splnění zákonných povinností CPL Jobs, s.r.o.

Kamerové systémy

Kvůli bezpečnosti a zdraví jednotlivců v prostorách CPL Jobs, s.r.o.

Zpracování osobní údajů je nevyhnutelné za účelem sledování legitimních zájmů provozovatele anebo třetí strany. [odstavec 13(f)]

Nehody a incidenty

Umožnit CPL Jobs, s.r.o. vést evidenci v souladu se Zákoníkem práce České republiky.

Zpracování je nevyhnutelné kvůli splnění zákonných povinností CPL Jobs, s.r.o.

Pokud jste dali CPL Jobs, s. r. o.souhlas se zpracováním osobních údajů, bude je zpracovávat po dobu jeho trvání. Souhlas můžete vzít kdykoliv zpět. CPL Jobs, s. r. o. Vás ale upozorňuje na to, že ani v případě odvolání souhlasu nemusí smazat všechny vaše osobní údaje – může si ponechat ty, u kterých nám to umožňuje její oprávněný zájem nebo zákon.

 

4. Komu CPL Jobs, s. r. o. předává Vaše osobní údaje?

CPL Jobs, s. r. o. si může během své činnosti předat osobní údaje s jinými stranami. V tomto případě se CPL Jobs, s.r.o. řídí následujícími principy:

 • Přenos vychází z právní povinnosti, plnění smlouvy anebo výslovného souhlasu.

 • V případě, že jsou údaje přenášené na jinou stranu, CPL Jobs, s.r.o. zabezpečí přiměřenou technickou a organizační ochranu Vašich osobních údajů.

 • V případě, že CPL Jobs, s.r.o. zapojí do poskytování služby třetí stranu, CPL Jobs, s.r.o. zabezpečí, aby poskytovatel přijal přiměřené technické a organizační opatření za účelem zpracování, uchovávání a ochrany Vašich osobních údajů.

 • CPL Jobs, s. r. o. jako provozovatel údajů neposkytne za úplatu Vaše údaje žádné třetí straně a podnikne všechny přiměřené kroky na zajištění bezpečnosti Vašich údajů v konání se třetími stranami.

Zatímco se strany, které CPL Jobs, s.r.o. zapojí, mohou příležitostně měnit, CPL Jobs, s.r.o. věří, že je důležité, abyste byli obeznámeni s typem stran, se kterými si CPL Jobs, s.r.o. vyměňuje údaje. Kategorie a typy třetích stran uvedené níže nepředstavují úplný seznam. Poskytují však údaje o tom, s jakými stranami si CPL Jobs, s.r.o. vyměňuje údaje.

4.1. Jiné třetí strany

Třetí strany za účelem interních a externích auditů, vykonávání průzkumů, zástupci ve všeobecných věcech a/nebo třetí strany, které mohou zlepšit naše procesy a služby (jako např. konzultanti), konkrétně jde o následující:

4.2. Ministerstva, orgány státní správy nebo státní výkonné orgány

CPL Jobs, s.r.o. má v určitých případech zákonnou povinnost poskytovat osobní údaje orgánům veřejné moci.

Mezi příjemce takovýchto údajů patří ministerstva, státní výkonné orgány, orgány státní správy, vyšetřovací orgány, úřad práce, úřad sociálních věcí, zdravotní pojišťovny a daňové úřady.

4.3. Mezinárodní přenosy

V případě přenosu dat mimo Evropské hospodářské oblasti použije CPL Jobs, s.r.o. záruky, které jsou známé jako standardní smluvní doložky (SSD).

5. Jaký druh osobních údajů se sbírá?

CPL Jobs, s.r.o. zpracovává tyto Vaše osobní údaje.

Vezměte prosím na vědomí, že osobní údaje uvedené v jedné kategorii mohou být použité na výkon jiné činnosti anebo případně tak, jak je uvedeno v odstavci 3.

Kategorie

Typ údajů

Uchazeči

 • Jméno a příjmení, rodné jméno, datum narození, místo narození, akademický titul, trvalé bydliště, korespondenční adresa, národnost, telefonní číslo, email, stupeň vzdělání, řidičský průkaz, cizojazyčné znalosti, IT znalosti, technické znalosti, záliby, platové požadavky, struktura bonusů, postgraduální vzdělání, rok ukončení studia, typ ukončeného studia, pracovní historie (např. Předchozí zaměstnavatel, pozice, datum a délka zaměstnání, plat, struktura bonusů, týdenní pracovní fond, reference).

 • Další osobní údaje (např. detaily ozdravotním stavu, postižení a pracovní povolení).

 • Informace ze vzájemné komunikace.

Zaměstnanci

Ostatní partneři

Jméno a příjmení, místo bydliště, korespondenční adresa, telefonní číslo, email, daňové identifikační číslo, údaje o bankovním účtu, informace ze vzájemné komunikace

Návštěvníci webových stránek

Cookies, o kterých se dočtete více informací zde.

6. Jak dlouho uchovává CPL Jobs, s. r. o. osobní údaje?

CPL Jobs, s.r.o. vyvinula harmonogram uchovávání záznamů na všechny osobní údaje, kterými CPL Jobs, s.r.o. disponuje. Doba uchovávání se liší a závisí na povaze a účelu zpracování.

Hlavní faktory, které určují dobu uchovávání údajů, jsou následovné:

 1. doba potřebná na splnění úlohy, až jeden rok.

 2. doba nezbytná pro splnění zákonných povinností, až 10 let od konc příslušného zdaňovacího období;

 3. po dobu jakékoli probíhající právní řízení, pro které jsou osobní údaje nezbytné a dále za účelem obhajoby právních nároků společnosti CPL Jobs, s.r.o., tedy až 15 let po skončení smluvního vztahu;

7. Jaká jsou Vaše práva?

Jako subjekt údajů máte následující práva uvedená v tomto odstavci. V jistých situacích však mohou být uplatněná omezení.

7.1. Kam mohu poslat žádost týkající se mých práv?

Prosíme Vás, abyste zasílali veškeré žádosti na konkrétní údaje poskytnuté v odstavci 1 s co nejdetailnějším popisem, aby se společnost CPL Jobs, s.r.o. mohla efektivně zabývat Vaším požadavkem. Společnost CPL Jobs, s.r.o. Vás může požádat, abyste jí poskytli identifikační údaje za účelem ověření údajů. Žádost pošlete na dataprivacy@cpl.com.

7.2. Jak dlouho bude trvat vyřízení žádosti?

Po přijetí žádosti bude mít CPL Jobs, s.r.o. 30 dní na poskytnutí odpovědi s možností prodloužení o další dva měsíce, pokud to bude potřeba. Pokud CPL Jobs, s.r.o. vyžaduje na vyřízení Vaší žádosti více času, CPL Jobs, s.r.o. Vás obeznámí se zpožděním a jeho důvody do 30 dní po přijetí žádosti. Pokud CPL Jobs, s.r.o. zamítne Vaši žádost, též Vás bude informovat do 30 dní po přijetí žádosti s uvedenými důvody zamítnutí.

CPL Jobs, s.r.o. nebude účtovat poplatky za žádné žádosti za předpokladu, že je CPL Jobs, s.r.o. nepovažuje za neoprávněné či přehnané. Pokud je CPL Jobs, s.r.o. považuje za neoprávněné či přehnané, může CPL Jobs, s.r.o. účtovat přiměřený poplatek (vztahuje se to také na více kopií) nebo zamítnutou žádost.

V případě, že CPL Jobs, s.r.o. zamítne Vaši žádost, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

7.3. Právo přístupu

Máte právo vědět, jakými osobními údaji o Vás disponuje CPL Jobs, s.r.o., z jakého důvodu uchovává údaje a jakým způsobem zpracovává CPL Jobs, s.r.o. Vaše osobní údaje.

Při podávání žádosti Vás prosíme, abyste poskytli CPL Jobs, s.r.o. informace, které pomohou ověřit Vaši identitu, a abyste poskytli co nejvíce informací, které pomohou CPL Jobs, s.r.o. porozumět, k jakým osobním údajům žádáte přístup (tj. časové období, předmět žádosti) a email zašlete na dataprivacy@cpl.com.

Vezměte prosím na vědomí, že žádost o přístup je zdarma, ale v případě, že CPL Jobs, s.r.o. rozhodne, že žádost je neoprávněná nebo neúměrná, CPL Jobs, s.r.o. Vám může účtovat přiměřený poplatek. O tom Vás bude ale předem informovat.

7.4. Právo na opravu

Máte právo požadovat, aby informace, které o Vás uchovává CPL Jobs, s.r.o., byly aktuální a přesné.

V případě, že jsou osobní údaje nepřesné anebo neúplné, CPL Jobs, s.r.o. Vám doporučuje, abyste kontaktovali CPL Jobs, s.r.o. a nechali si tyto osobní údaje upravit. Po přijetí žádosti CPL Jobs, s.r.o. zabezpečí, aby byli osobní údaje opravené a aby byly v rámci možností co nejaktuálnější.

7.5. Právo být zapomenut

Máte právo požadovat výmaz Vašich osobních údajů v následujících případech:

 • osobní údaje už nejsou potřebné na účely, na které byly získané;

 • v případech, že jsou data zpracovaná na základě souhlasu, Vy svůj souhlas odvoláte a neexistuje jiný právní důvod pro zpracování osobních údajů;

 • osobní údaje jsou zpracované nezákonným způsobem;

 • podali jste námitku proti zpracování osobních údajů a neexistují žádné převažující legitimní důvody na zpracování;

 • Vaše osobní údaje vyžadují výmaz v souladu se zákonnými požadavky.

Společnost CPL Jobs, s.r.o. však nebude schopna vyhovět žádosti o výmaz, pokud je zpracování osobních údajů nevyhnutelné z následujících důvodů:

 • uplatnění práva na svobodu projevu a práva na informace;

 • plnění povinnosti ze zákona anebo plnění úlohy realizované ve veřejném zájmu;

 • veřejný zájem v oblasti veřejného zdraví;

 • archivace anebo statistický účel ve veřejném zájmu;

 • ustanovení, výkon anebo obrana právních nároků.

Vezměte prosím na vědomí, že v případech, ve kterých existuje právní základ na zpracování osobních údajů na základě plnění ze zákona, nemusí jisté zpracování v souvislosti s Vašimi údaji podléhat právu na výmaz.

V případě právního nároku CPL Jobs, s.r.o. vyhodnotí oprávněnost uchovávání Vašich osobních údajů, aby rozhodla o Vaší žádosti o výmaz a bude Vás kontaktovat v případě, že CPL Jobs, s.r.o. není schopná Vaší žádosti vyhovět.

Vezměte prosím na vědomí, že v některých případech může mít společnost CPL Jobs, s.r.o. potřebu uchovávat některé informace, aby se ujistila, že všechny Vaše preference jsou řádně respektované. CPL Jobs, s.r.o. nemůže například vymazat všechny informace o Vás, pokud jste taktéž požádali CPL Jobs, s.r.o., aby Vám nezasílala marketingové materiály. V opačném případě by CPL Jobs, s.r.o. vymazala Vaše preference, abyste nedostávali marketingové materiály.

7.6. Právo na omezení zpracování osobních údajů

Máte právo na to, aby CPL Jobs, s.r.o. omezila zpracování Vašich osobních údajů za těchto okolností:

 • pokud se domníváte, že osobní údaje nejsou přesné (období omezení bude trvat, dokud CPL Jobs, s.r.o. neaktualizuje Vaše informace);

 • pokud je zpracování osobních údajů nezákonné, ale raději si přejete omezit zpracování údajů, než je vymazat;

 • pokud už CPL Jobs, s.r.o. nepotřebuje osobní údaje, ale uchování informací požadujete vy z důvodu ustanovení, výkonu anebo obrany právních nároků;

 • Vaše námitka proti zpracování osobních údajů nebyla vyřízena.

7.7. Právo na přenositelnost osobních údajů

Za určitých podmínek právo na přenositelnost veškerých osobních dat, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Můžete taktéž žádat, aby CPL Jobs, s.r.o. zaslala tyto osobní údaje jinému správci osobních údajů, pokud je to technicky možné.

7.8. Právo podat námitku

Máte právo namítat zpracování Vašich osobních údajů. Zpracování však muselo být vykonané na základě veřejného zájmu anebo legitimního zájmu CPL Jobs, s.r.o.

Pokud si přejete vyjádřit námitky proti zpracování údajů, obraťte se se svou žádostí na CPL Jobs, s.r.o. Společnost CPL Jobs, s.r.o. následné ukončí zpracování osobních údajů, pokud to není vyžadované za účelem soudních řízení.

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou platné ke dni [___1.4.__] 2022.