Zpět na Blog

Jaká je role manažera ve společnosti?

Tagy
Blog Img

​Výběr správného manažerského týmu představuje pro každou organizaci jedno z nejdůležitějších a nejzásadnějších rozhodnutí.. Manažer není pouze osobou, která řídí a dohlíží na tým, ale také formuje pracovní atmosféru, působí na motivaci zaměstnanců a ovlivňuje dosažené výsledky. Často se stává spojkou mezi zaměstnanci a vrcholovým vedením. S ohledem na naše dlouholeté zkušenosti v oblasti poskytování služby Executive Search, tedy vyhledávání pracovníků na vedoucí a manažerské pozice, jsme identifikovali klíčové oblasti, které je třeba zohlednit při výběru správného manažera.

1. Jaké dovednosti by měl manažer mít?​​

Hard skills

Hard skills jsou specifické odborné znalosti a dovednosti, které se dají naučit a jsou často spojeny s určitými pracovními úkoly nebo obory. Tyto dovednosti jsou často získávány prostřednictvím vzdělání, odborného školení nebo praxe a mohou být snadno změřeny nebo ověřeny. Patří mezi ně například:

Soft skills

Soft skills jsou dovednosti a vlastnosti, které jsou zásadní pro úspěšné vedení týmu a budování pozitivní pracovní kultury. Soft skills jsou často spojeny s osobnostními vlastnostmi manažera a emocionální inteligencí. Patří mezi ně například:

2. Efektivní řízení týmu

Důležitou dovedností manažera je schopnost úspěšně vést tým a dosahovat cílů organizace. Je zodpovědný za delegování úkolů, stanovování cílů a monitorování pokroku. Zásadní roli hraje také jeho schopnost efektivně řídit čas, určovat priority, účelově využívat zdroje a transparentně komunikovat. Tyto dovednosti mají přímý vliv na výkon celého týmu.

Manažer, který svému týmu jasně definuje, kam firma, oddělení či tým směřuje, dává jejich práci větší význam a smysl.

3. Rozvoj a motivace zaměstnanců

Manažer hraje důležitou roli v profesním rozvoji zaměstnanců. Nastavuje individuální cíle a poskytuje konstruktivní zpětnou vazbu. Jeho schopnost motivovat má značný dopad na angažovanost týmu, udržení talentů a celkovou míru spokojenosti na pracovišti. Manažer by měl také identifikovat silné stránky svých zaměstnanců a přizpůsobit svůj přístup tak, aby maximalizoval potenciál každého jednotlivce a přispěl tak k celkovému úspěchu týmu.

Manažer by měl projevovat uznání za úspěchy týmu, protože zaměstnanci potřebují mít pocit ocenění a vědět, že jejich práce byla zaznamenána. Pochvala a pozitivní zpětná vazba za dobře odvedenou práci motivuje zaměstnance k ještě lepším výkonům.

4. Organizační a týmová kultura

Manažer má významný vliv na organizační kulturu a atmosféru v týmu. Jeho hodnoty, přístup k práci a schopnost budovat vztahy určují, zda dokáže vytvořit otevřené prostředí podporující spolupráci a inovace. Výběr manažera, který sdílí hodnoty společnosti, vede k lepšímu začlenění zaměstnanců do organizační kultury.

Manažer také nastavuje pravidla pro transparentní a otevřenou komunikaci. Pokud si členové týmu navzájem důvěřují, nebojí se upřímně vyjádřit svůj názor a sdílet své nápady. Na druhé straně, pokud se členové týmu obávají kritiky a přijmou názor většiny bez diskuse, je těžké dosáhnout inovací a efektivity. K otevřené komunikaci patří i schopnost konstruktivně vyjádřit nesouhlas a umění naslouchat druhým. Je důležité, aby se členové týmu cítili jako součást něčeho většího a rozuměli tomu, že jejich úspěch je spojen s úspěchem týmu jako celku. To lze docílit vzájemnou spoluprací a podporou.

5. Efektivní řešení problémů

Manažeři se často potýkají s různými výzvami a problémy, ať už se týkají jejich týmu nebo dynamických změn v podnikatelském prostředí. Schopnost rychle reagovat, být flexibilní a efektivně řešit problémy jsou klíčové vlastnosti, které mají přímý vliv na schopnost společnosti adaptovat se na nové situace a udržet si konkurenceschopnost.

6. Inspirativní vedení

Dobrý manažer nejen vede, ale také inspiruje. Jeho vedení motivuje zaměstnance k dosahování lepších výsledků a podněcuje jejich kreativitu. Inspirativní manažer dokáže vytvořit atmosféru, kde jsou zaměstnanci ochotni přijímat výzvy, protože cítí jeho plnou podporu a porozumění.

Inspirativní vedení může například zahrnovat:

  • Dodržování termínů

  • Otevřená a jasná komunikace

  • Chování se ke kolegům s úctou a respektem

  • Odolnost a schopnost překonávat překážky

  • Využívání chyb jako příležitostí k učení se, nikoli ke kritice sebe nebo ostatních

  • Sdílení uznání a ocenění

  • Schopnost aktivního naslouchání​

7. Vytváření pozitivního obrazu společnosti

Manažer je jedním z hlavních zástupců společnosti na veřejnosti. Jeho profesionalita, pracovní morálka a schopnost budovat vztahy s klienty, obchodními partnery a také s místní komunitou ovlivňují obraz společnosti. Dobrý manažer není pouze vnitřním lídrem, ale také vnějším ambasadorem společnosti.

Volba manažera není jen personální rozhodnutí, ale strategický krok ovlivňující rozvoj společnosti. Efektivní vedení je základem pro harmonickou týmovou práci, vytváření inovativní organizační kultury a úspěšného dosahování cílů. Manažer nejen řídí, ale také formuje budoucí směřování společnosti. Proto se proces Executive Search stává nezbytným nástrojem pro získání vynikajících leadrů schopných řídit a rozvíjet firmu.

Chtěli byste se dozvědět více o náborech na vedoucí, manažerské nebo vysoce specializované pozice? Kontaktujte nás!